Gehoorexpert Privacy Policy

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van je aanvraag via onze website verwerken. Door de aanvraag in te dienen en op de ‘verzend’ button te klikken geef je toestemming om je persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacy beleid, te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Hearing Aid Agency BV (handelend onder de naam Gehoorexpert)
Kraneweg 13 (unit 19)
9718 JC Groningen

Tel : 050 2030101
KvK nummer 73335975

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via persoonsgegevens@gehoorexpert.nl

Welke gegevens verwerkt Hearing Aid Agency BV en voor welk doel

2.1 Hearing Aid Agency BV verwerkt de (persoons)gegevens die je bij de aanvraag invult op onze website. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam

2.2 De door jou ingevulde persoonsgegevens, en eventuele andere informatie die je op de Website hebt ingevuld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

(i) je (persoons)gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen voor het bespreken van de mogelijkheden tot samenwerking. Dit kan ook per e-mail of bijvoorbeeld via LinkedIn gebeuren.
(ii) uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven verwerkt Hearing Aid Agency BV je persoonsgegevens en de inhoud van de aanvraag voor het versturen van onze e-mail nieuwsbrief of andere relevante content (bijvoorbeeld whitepapers). Hierin zijn acties en informatie over Hearing Aid Agency BV opgenomen en worden ook nieuwe producten of diensten opgenomen waarvoor consumenten via Gehoorexpert.nl een aanvraag kunnen doen.
(iii) je naam en e-mail adres kan tevens worden gebruikt voor het behandelen van je vragen en/of klachten en om per mail of telefoon contact met je op te nemen om te controleren of de gegevens correct zijn.

2.3 Hearing Aid Agency BV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en voor de nakoming van onze (wettelijke) verplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van bewaartermijnen en het leveren van bewijs.

2.6 Hearing Aid Agency BV kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau deze gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar producten en diensten te kunnen optimaliseren.

 

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

3.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

3.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit privacy beleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1 Via onze klantenservice (info@gehoorexpert.nl) kan je bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. We zullen je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. Indien wij je verzoek niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten.

4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met onze klantenservice (info@gehoorexpert.nl). Wij zullen je bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij we op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen we je hiervan op de hoogte brengen.

4.2 Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (persoonsgegevens@gehoorexpert.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

4.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice (info@persoonsgegevens.nl).

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Overgang van overneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Hearing Aid Agency BV kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de mail tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen of ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen.